Leveranser

Fra skippertak til kontinuerlig utvikling av involverende ledelse og medarbeiderskaps-kultur

Meta Kompetanse er spesialister på skandinavisk ledelse og medarbeiderskap innen service- og tjenesteorganisasjoner – offentlige og private.

Strategiprosesser, utvikling av ledere, grupper og ansatte på alle nivå i virksomheten er hovedområder i vår virksomhet.
Meta Kompetanse representerer et unikt kompetansemiljø der vår tilnærming og tankemodell er fundamentert i Systemtenkningen. Skandinavisk ledelse og medarbeiderskap tar således utgangspunkt i organisasjonsmessig vekst som omfatter utvikling av både medarbeidere og ledere – i tillegg til et sterkt brukerperspektiv.

I de virksomheter vi gjennomfører ledelse- og medarbeiderskapsprosjekter erfarer vi:
– Virksomheter får mer ut av de ansattes kompetanse og arbeidskapasitet, som følge av større engasjement og ansvarlighet – og økt yrkesstolthet
– Enklere struktur, færre konflikter, større nærværsprosent og større produktivitet pr. lønnskrone
– Skandinavisk ledelse og medarbeiderskap er en hensiktsmessig tilnærming fordi det lett etableres tydelige ansvars- og rollefordeling

Et utvalg av bransjer vi utfører oppdrag:

Kriminalomsorgen – Friomsorgskontor og fengsler
Foredrag
Utvikling av Medarbeiderskap på alle organisasjonsnivå og tilpasset Lederutviklingsprogram
Teamutvikling
Lederutvikling

Privat Sevicekjede
Full-skala utviklingsprosjekt Medarbeiderskap

Arbeids- og velferdsetaten
Medarbeiderskapsprosesser
Utviklingsprosess basert på medarbeiderskapsundersøkelse
Utvikling av strategiplaner på individ- og teamnivå
Foredrag

Privat produksjonsbedrift med hovedkontor i Norge og svensk datterselskap
Utvikling av strategisk plattform og operasjonell handlingsplan. Videreutvikling av målsetting og struktur for resultatoppfølging.

Attføring
Igangsatt full-skala utviklingsprosjekt.
Medarbeiderskap med utgangspunkt i medarbeiderundersøkelse.

Kundesenter
Etablering av grunnleggende prinsipper for medarbeiderskap. Parallell medarbeiderskapsprosess for samtlige ansatte i kundesenteret og ledergruppen.

Kollektiv- og veisektoren
Måling av medarbeiderskap
Konsernresultater, fasilitering og gjennomgang for Ledergruppen. Resultatgjennomgang, fasilitering av opplegg og utviklingsområder for divisjonene.

Medarbeiderskapsprosess
Arbeidet i små og store grupper med idemessig overbygning, konkretisering av meningsinnhold og ansvarsdeling for utvikling av en god og effektiv arbeidsplass. Samtlige ansatte og ledergruppen var deltagende i prosessen.

Reiseliv
Etablering av grunnleggende prinsipper for medarbeiderskap i alle ledd
Arbeidsmetoder for praktisk implementering. Utvikling av ledere og medarbeidere med vekt på selvinnsikt, ansvarlighet og kommunikasjon.

Offentlige grunnskoler
Teamutvikling og teamledelse for Elevråd og Elevrådsstyret
Basis ledertrening

Årlig utviklingsprosess basert på resultater fra medarbeiderundersøkelse
Hele lærerkollegiet involvert i både undersøkelsen og den praktiske gjennomføringen.

Utarbeidelse av strategi og gjennomføringsplan for team.

Private skoler
Etablering av grunnleggende prinsipper for medarbeiderskap, samt ledertrening
Utvikling av ledere og medarbeidere med vekt på ansvarlighet og delaktighet. Strategi og praktisk gjennomføring

Teamutvikling – Medarbeiderskap
Prosess med fokus på samarbeid, ansvar og intern kommunikasjon

Medarbeiderskap, fokus på selvledelse og selvansvarlighet hos elevene
Utvikle engasjement og forståelse for selvansvarlighet for alle elevene

Regnskapsbyrå
Selskapstrategi, metode og prosess
forståelse og utvikling av strategisk plattform og operasjonell handlingsplan inkl målsetting og reorganisering mellomledernivå. Prosess i samarbeid med hele bedriften

Nettverksorganisasjon
Lederutviklingsprogram
Program med fokus på strategi, ledelse og kommunikasjon

Rekruttering
Strategisk ledelse for daglig leder og konsulenter
Strategisk kompetanse og utvikling av konkurransestrategi

Hvordan vi arbeider med Medarbeiderskap

Inkluder alle medarbeiderne—ikke tradisjonell fragmentert lederutvikling
Ensidig fokus på lederutvikling kan i beste fall gi lederne påfyll i form av selvutvikling og ny realkompetanse. Vår erfaring er at lederprogram skal være forsterkende og støttende til utviklingsprosessen som er igangsatt internt for å få mest mulig effekt ut av både prosessen og læringen.

Nedenfra og opp. Hvor trykker skoen?
Samarbeid betyr i praksis at både ledere og medarbeidere sammen tar ansvar og viser profesjonalitet for å skape en god og effektiv arbeidsplass. Vår erfaring er at medarbeiderne, i minst like stor grad som lederne, vet hvor skoen trykker og lengter etter å få gjort noe konstruktivt med saken. At alle er ansvarlige for hverandres arbeidsmiljø, betyr ikke at lederen skal fraskrive seg ansvaret. Det handler heller ikke om selvstyrte grupper.

Arbeidsglede og engasjement (yrkesstolthet) er suksessfaktorer

Arbeidsglede og engasjement er basert på indre drivkrefter. Lederen alene kan ikke tillegges alt ansvar, men er en viktig støttespiller i dette arbeidet. Misnøye gir enorme energilekkasjer og hindrer oss fra å gjøre vårt beste. Høyt presterende organisasjoner har ledere som er menneskeorienterte og åpner opp for stor grad av involvering.
– Bedre å gjøre de riktige tingene enn å gjøre ting riktig
For å komme raskt i gang med innføring av Medarbeiderskap er det viktig å ha fokus på arbeidsoppgaven og det vi er her for å gjøre.