Publikasjoner og referanser til Systemisk Tenkning

“The Top 10 Everyday Tools for Strategic Thinking”
Stephen Haines
Håndbok #2: 10 verktøy til daglig bruk
Tilrettelagt og oversatt til norsk av Bente Karoliussen og Dag Møkleby

Haines Centre i San Diego (www.hainescentre.com) har siden etablering i 1990 under ledelse av Stephen Haines, blitt de ledende i verden innen feltet strategisk ledelse basert på systemisk tenkning. Instituttet har tilgjengeliggjort (operasjonalisert) disiplinen til bruk for ledere, team, bedrifter og organisasjoner – med anvendelse og stor gevinst – både til privat, fritid, jobb og profesjonelt bruk. Les mer her

Klikk her for bestilling.


ARTIKLER OG KRONIKKER:

Hvem lærer av hvem? Har skolen et selvpålagt mindreverdighetskompleks? (UTDANNING NR 10/24 2013)
Hvorfor sluttet vi å lære fra skolen så snart vi som elever var ute av skoleporten? Det er synd, for skolen har noe å lære bort til privat sektor. Det kan oppleves som om læring, impulser og metoder beveger seg fra privat sektor til skolen, mens utbrente lærere går den andre veien. I Oslo-skolen nå brukes private revisor-selskap for å lære bort klasseledelse. Gjennom mitt arbeid med organisasjonsutvikling og systemtenkning, der jeg har hatt gleden av å jobbe både med også skole, lærere og elever, og erfarer at læringen faktisk burde ha gått like mye den andre veien. Hvorfor? Last ned pdf

Den skandinaviske modellen for lederskap fungerer (LederNytt 02 2012)
I stor grad pålegges og læres ledere og medarbeidere i mekaniske og fragmenterte løsninger innen leder- og organisasjonsutvikling, mål– og resultatstyring og kontroll. Dette er nå så utbredt og omfattende at det fratar medarbeidere lov til å ta ansvar og vise initiativ, styre sin egen tid, velge metoder og treffe beslutninger. I verste fall er de en brikke i andres vilje, der initiativ erstattes med mekanisk produksjon—engasjement med kun det å komme på jobb—og ansvarslyst fortrenges av detaljert rapportering. Hvorfor benytter vi oss av importerte leder- og organisasjonsutviklingsmodeller når «våre egne» basert på den nordiske modellen fungerer vel så bra? Last ned pdf

Feedback—den oversette ressursen (LederNytt 03 2012)
Til tross for at både private og offentlige virksomheter har omfattende målesystemer og tilbakemelding på resultater for økonomi, kundetilfredshet, marginer osv., viser undersøkelser at mangel på tilbakemelding fortsatt er den viktigste og hyppigste årsaken til at vi ikke leverer godt nok. Moderne og utviklingsorienterte virksomheter ser i stadig større grad behov for at begrepet feedback utvides til å gjelde ikke bare tall, mål og resultatrapportering – men også inkluderer kommunikasjon og mellommenneskelige forhold. Det stemmer med vår erfaring; Det viktigste er feedback på egen oppgaveutførelse og samarbeid med kollegaer. Last ned pdf

Samfunnsansvar i små og mellomstore bedrifter er lønnsomt (Pengevirke nr 2011)
Tips til små og mellomstore bedrifter som ønsker å ta samfunnsansvar i egen bedrift. Jan-Ivar Sørensen, daglig leder i Regnskapsbistand as i Oslo, en mellomstor bedrift som gjennomførte en strategisk planlegging med ønske om å påvirke og ta ansvar utover sin egen sfære; Vi opplever at bedriften oppnår ekstra resultat fordi det veldig enkelt kan lages aktiviteter som støtter opp om hverandre. Ettersom ikke alle tiltak gir resultater på bunnlinja første år, sørg for at du involverer ansatte og har støtte fra styremedlemmer og aksjonærer. Last ned pdf

Omstilling Restrukturering (DN Mars 2009)
Bedrifter som etablerer fleksibilitet, når sine mål og resultater også ved endrede rammebetingelser og der det legges vekt på tverrfaglig tilnærming og sammenhengen mellom kultur og struktur. Omstillingsprosesser må alltid skje i et strategisk kompetanseperspektiv og dette må ses i en systemisk sammenheng. Mange vil se seg nødt til å tenke i nye baner. Vi tror det vil dukke opp nye koalisjoner og samarbeidsformer ulikt dagens. Det eneste sikre i verden, er at det skjer omstilling og forandring. For mange virksomheter innebærer fremtiden helt nye måter å tenke kompetanse på. Last ned pdf

BØKER OM MEDARBEIDERSKAP:

Utvikling av medarbeiderskap
Johan Velten
Boken Utvikling av medarbeiderskap er en kortfattet og lettlest sammenfatning av det som er selve essensen i medarbeiderskap. På en lett tilgjengelig måte får leseren kjennskap til nyeste forskning og beste praksis på området. Boken egner seg for alle nivåer i organisasjonen, fra toppledelsen til medarbeidere i ytterste, operative ledd.
Enkelteksemplarer koster kr. 149,- pr. stk
Pakker á 40 bøker, kr. 75,- pr. stk
Pakker á 120 bøker, kr. 50,- pr. stk
+ porto.
Ingen moms.
Klikk her hvis du ønsker å bestille boken

Medarbeiderskap – fra ord til handling
Johan Velten, Christer Ackerman, Freddy Hällstén, Stefan Tengblad
Gode og effektive arbeidsplasser skapes ikke av lederne alene. Den gode arbeidsplassen utvikles i et forpliktende samspill mellom ledere og medarbeidere. Denne boken viser hvordan godt lederskap og godt medarbeiderskap henger sammen og hvordan det kan utvikles sammen. Boken gir grundig innblikk både i forskning og praksis og gir en rekke verktøy for å utvikle individer, grupper og organisasjoner.

Hardcover Kr. 250,- pr. stk + porto
Lydbok Kr. 300,- pr. stk + porto
Klikk her hvis du ønsker å bestille boken

NOEN BØKER OG REFERANSER TIL SYSTEMISK TENKNING:

Stephen Haines: Strategic and Systems Thinkning

Stephen Haines: The Manager’s Pocket Guide to Systems Thinking & Learning

Stephen Haines: The Top 10 Everyday Tools for Strategic Thinkning

Stephen Haines: The Top 10 Everyday Tools for Daily Problem Solving

Russell L. Ackoff setter Systemisk Tenkning i relasjonen organisasjoner, ledelse (management), styring (governance), og opp til samfunnsnivå:

Russell L. Ackoff: Redisigning Society

Russell L. Ackoff: Ackoff’s Best: His Classic Writings on Management

Russell L. Ackoff: Management f-Laws

Russell L. Ackoff: Re-Creating the Corporation: A Design of Organizations for the 21st Century

Russell L. Ackoff: Systems Thinking for Curious Managers

Les mer om Ackoff på: http://en.wikipedia.org/wiki/Russell_L._Ackoff

Peter Senge: The Fifth Discipline

Robert L. Flood & Michael C. Jackson: Creative Problem Solving – Total Systems Intervention

Richard Bandler & John Grinder: Praktisk innføring i sansebasert kommunikasjon og kunnskap om personlig utvikling og mellommenneskelige prosesser. Samt rammeforståelse og mentale modeller. Til bruk for ledere – eller menneskelig forandring generelt.

Richard Bandler & John Grinder: The Structure of Magic

Richard Bandler & John Grinder: Fra frosk til prins.

Gregory Bateson: System- og kommunikasjonsteoretiker. Regnes som en av grunnleggerne av kybernetikken. Introduserte kommunikasjonsteori som forståelsesramme for en rekke sosiale fenomener.

Gregory Bateson: Communication – The social matrix of psychiatry

Gregory Bateson: Steps To An Ecology of Mind

Gregory Bateson: Mind And Nature – A Necessary Unity

Noel G Charlton: Understanding Bateson Introduksjon til Bateson som pioner til systemisk tenkning. Bateson ses også på som historisk referanse ift kommunikasjon og kommunikasjonstradisjonen.

Matti Bergström: Neuropedagogik Systemisk hjerneforskning. Hans arbeider kan ses i relasjon til kommunikasjonstradisjonen.

Ervin Laszlo: Revolusjon i vitenskapen. Systemteoretikeren Laszlo samler trådene fra naturvitenskapene og setter disse i sammenheng til en helhetlig og viteskapelig basert virkelighetsforståelse.

Virginia Satir: Om å skape kontakt (Making Contact): Om all menneskelig kommunikasjon, fra kropssignaler til alle våre handlinger, og kongruens (samsvar) mellom tanker og handlinger.

Inger Ulleberg: Kommunikasjon og veiledning. Innføring i Bateson kommunikasjonsteori, samt veiledning i praksis i en systemisk tradisjon med grunnlag i hvordan Batesons teori og begreper kan ha betydning i en profesjonell sammenheng.

I 1532 ble Niccolo Machiavellis bok Fyrsten utgitt for første gang

Det er fasinerende at boken fortsatt leses. Enda mer fasinerende er det at de samme hersketeknikker og strategier for makt fortsatt praktiseres og er aktuelle i det politiske liv, såvel som i næringslivet.

Interessen for Machiavelli ofte har falt sammen med historiske ”krisetider” og han blir lest når menneskene opplever sin samtid som dramatisk usikker; når etablerte sannheter står for fall uten at noen føler seg for sikre på hvilke nye som melder seg. Stemmer disse betraktninger, går Fyrsten nye salgsrekorder imøte.

Dag Andersen: Det 5. Trinn

Tanker om overgangen til det 5. trinn og konturene av et nytt paradigme, er et oversyn over vår sivilisasjons utvikling og en visjon for en fremtid på et høyere utviklingstrinn. Fornyende og inspirerende.

W. Edwards Deming: Out of the Crisis

John Seddon: Systems Thinking in the Public Sector

The Turning Point: Fritjof Capra