Skandinavisk ledelse og Medarbeiderskap

Den skandinaviske ledermodellen

Involvering
Et egalitært samfunn med stor grad av likestilling, demokrati og lave hierarkier, gjenspeiler seg i arbeidslivet; kort vei mellom ansatte og ledelse og stor grad av åpenhet. Et arbeidsliv basert på tillit, engasjement og mindre grad av kontroll, er nødvendigvis tuftet på samarbeid og høy grad av involvering. Dette betyr at utvikling av arbeidsplasser må omfatte utvikling av både medarbeidere og ledere – og hele tiden med et sterkt brukerperspektiv.

Yrkesstolthet
Hva er vårt fokus og hvordan skal vi forbedre og utvikle oss sammen for å kunne oppnå bedre resultat og et mer robust arbeidsmiljø? Genuin yrkesstolthet er sentralt i denne utviklingen – uten driv og engasjement fra hver især er det vanskelig å lykkes. Individets plass og våre relasjoner er sentrale begrep innenfor Skandinavisk ledelse. På samme måte som den er tuftet på en grunnleggende respekt for den du er og ditt bidrag, heller enn posisjonen du har.

Resultater
Den skandinaviske ledermodellen har fått økende internasjonal oppmerksomhet i de siste tiårene fordi den gir resultater. Vi har verdens høyeste BNP (eks oljeinntekter). Vi har en lederstil langt fra den mer amerikanske ”command and controll-ledelsen”. Undersøkelser viser at norske ledere forsvarer sin lederstil med å henvise til at den gir de beste resultatene.

Historisk forankring og det helt unikt norske
Både i privat og offentlig sektor er arven fra den norske arbeidslivsforskeren Einar Thorsrud ivaretatt. Norge er et av de få land i verden hvor involvering og deltagelse ikke bare er forventet, men det er faktisk lovregulert.

Konkurransefordeler
Skandinavisk ledelse og involvering er verdier vi skal ta vare på. Innenfor service- og tjenesteytende næring kan utvikling av skandinavisk ledelse og etablering av et medarbeiderskapsfundament være helt avgjørende for økt konkurransekraft og kontinuerlig forbedring. Her finner vi utviklingsområdene som ikke er så lett kopierbare og dermed gir økt konkurransekraft i forhold til konkurrentene.

Vil du vite mer – les vår artikkel om den skandinaviske ledermodellen